Hainan University-logo

HAINU

海南大学

Hainan University

Contact Us
contact details

Contact Details

Add: Hainan University, No. 58, Renmin Avenue, Haikou, HainanProvince, 570228, P.R. China Tel: 0898-66286674(Enrollment consultation)  0898-66286673 Fax: 0898-66263581 E-mail: gjjyxy@hainanu.edu.cn