Xinjiang Medical University-logo

XJMU

新疆医科大学

Xinjiang Medical University

About us
Academic-Exchange-Center

Xinjiang Medical University

Xinjiang Medical University is located at the foot of the scenic Xuelian Mountain in Urumqi. It is the only independent medical university in Xinjiang.