Zhengzhou University-logo

ZZU

郑州大学

Zhengzhou University

About us
school-profile

About Zhengzhou University

Zhengzhou University is the key construction University of the national "211 Project", the first-class university construction university