Zhengzhou University-logo

ZZU

郑州大学

Zhengzhou University

Campuslife
The-library-of-Zhengzhou-University

The library of Zhengzhou University

The library of Zhengzhou University is composed of the former library of Zhengzhou University, the former library of Zhengzhou University of technology, and the former library of Henan Medical University.